Livsmedelsstrategin

Övergripande mål för handlingsplanen

  1. Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50 procent till år 2030. Jämförelsen görs med ett medeltal från åren 2013–2017.

  2. Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10 procent till år 2030. Jämförelsen görs med ett medeltal från åren 2013–2017.

 

Det nationella målet om en ökad livsmedelsproduktion ska i Gävleborg mätas utifrån värdet av produktionen. Det finns flera fördelar att utvärdera utvecklingen efter värde snarare än volym bland annat för att ett ökat värde också indikerar att det finns en ökad efterfrågan på produkter från länet.

Tillväxt i livsmedelssektorn skapar många jobb även i andra branscher. En ökad efterfrågan på till exempel jordbrukets produkter genererar 2,5 gånger tillbaka i samlat produktionsvärde för hela samhället och 23 procent fler arbetstillfällen än genomsnittet för alla sektorer.

Regler och villkor

Mål 1-5. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom det strategiska området Regler och villkor är att utformningen av dessa ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar.

Konsument och marknad

Mål 6-11. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom Konsument och marknad är att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val.

Kunskap och innovation

Mål 12-14. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom det strategiska området kunskap och innovation är att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Livsmedelsförsörjning och krisberedskap

För att vara bättre förberedda på kriser, som påverkar tillgången till nödvändiga livsmedel, måste försörjningsförmågan öka väsentligt på flera områden, såväl inom Sverige som i Gävleborg.

De 17 målen i agenda 2030

Agenda 2030

Här kan du läsa om hur Agenda 2030 integreras in i arbetet med livsmedelsstrategin i Gävleborgs län.

Mål och strategier

Här kan du läsa om nationella och regionala mål och strategier som är kopplade till arbetet med livsmedelsstrategin. Sveriges miljömål; Regional utvecklingsstrategi och Regional energi och klimatstrategi.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. 

Läs om alla insatser, visioner och mål med mera på Regeringens webbplats