Konsument och marknad

Mål 6-11.

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom Konsument och marknad är att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val.

Särskilt viktiga frågor är information och hälsa, offentlig konsumtion, konkurrensen i livsmedelskedjan, export, besöksnäring och matkultur samt ekologisk produktion och konsumtion.


MÅL 6
Hållbar tillväxt i hela livsmedelskedjan

Ökad konsumtion av regionalt producerade livsmedel ger stora mervärden för länet. Det finns en tydlig koppling mellan livsmedelsproduktion och miljömål, sysselsättning, folkhälsa samt hållbar tillväxt och nya marknader. Framtidstro, innovativa och aktiva företagare med konkurrenskraftig kvalitet ger ökad mångfald i livsmedelsproduktionen och är nyckeln för att öka produktions- och förädlingsvärdet i länet.

En sammanhållen livsmedelskedja där det som produceras också förädlas, lagras och konsumeras inom länet stärker beredskapen lokalt.

Klimatförändringarna medför stora utmaningar för livsmedelsföretagen. Att ligga i framkant inom hållbar och klimatsmart produktion ökar företagens konkurrenskraft.

Besöksnäringen är en växande bransch där det finns möjligheter till ökad efterfrågan på livsmedel från länet genom nya matupplevelser.

Åtgärder

6.1 Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg stödjer företag och projekt för produktion av insatsvaror till livsmedelskedjan som till exempel drivmedel, utsäde, kraftfoder och växtnäringsämnen. Länsstyrelsen Gävleborg, LRF Gävleborg och länets kommuner arbetar för en mer sammanhållen livsmedelskedja med större lagringsmöjligheter.

6.2 Länsstyrelsen Gävleborg upphandlar och genomför utbildningsinsatser och rådgivning inom Greppa näringen för att lantbrukare på frivillig väg ska uppfylla miljömålen på ett kostnads- och produktionseffektivt sätt.

6.3 LRF Gävleborg bidrar med att samordna och sprida faktaunderlag till jordbruksföretagen för att göra tydligt vilka möjligheter och utmaningar en omställning till ekologisk produktion innebär.

6.4 Länsstyrelsen upphandlar och genomför utbildningsinsatser inom ekologisk produktion. Målet är att omläggningen till ekologiskt lantbruk minst ska uppnå nationella mål.

6.5 LRF Gävleborg genomför informationsinsatser om Greppa näringens rådgivningserbjudande till jordbruksföretagen i länet.

6.6 LRF Gävleborg erbjuder information och utbildning till livsmedelsproducenter för att öka kunskapen om marknadens efterfrågan och möjligheterna i att öka lönsamheten genom att producera produkter som ger merbetalning.

6.7 Länsstyrelsen Gävleborg upphandlar och genomför rådgivning och kompetensutveckling för ökad produktion av grönsaker, frukt och bär.

6.8 Region Gävleborg stärker den regionala matens roll i besöksnäringsföretagens erbjudande.

6.9 LRF Gävleborg och MatVärdens projektverksamhet bjuder in grossist och dagligvaruhandel till diskussion om hur de kan bidra till att öka efterfrågan på hållbar mat från Gävleborg och Sverige.

6.10 Kommunerna beaktar stadsnära odling i den fysiska planeringen. Stadsnära odling är ett pedagogiskt tillvägagångssätt för att skapa medvetenhet om livsmedelsproduktion, men har även potential att bidra till livsmedelsproduktion.

Mål 7
Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö

Det är skillnad på vilka produktionsmetoder och läkemedel som får användas i uppfödning och livsmedelsproduktion i Sverige gentemot övriga världen. Det är enklare att kontrollera reglernas efterlevnad och att besöka producenter när livsmedel produceras nära. Den offentliga upphandlingen kan därför bidra till att öka efterfrågan på livsmedel producerade i Sverige genom att ställa relevanta krav.

Åtgärder

7.1 Region Gävleborg, MatVärdens projektverksamhet och kommunerna möjliggör för länets livsmedelsföretag att delta i offentlig upphandling och kunna leverera till den offentliga marknaden.

7.2 LRF Gävleborg erbjuder information, uppmuntrar och understödjer Tidig dialog 9 med livsmedelsproducenter och offentliga upphandlare samt visar på goda exempel.

7.3 Region Gävleborg och kommunerna arbetar för att upphandlande enheters kompetens om offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster stärks, särskilt gällande miljö, klimat, social hållbarhet och djurskydd.

7.4 Region Gävleborg och länets kommuner ställer sådana krav i upphandlingen som leder till att andelen svenska livsmedel i den offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till minst 60 procent av inköpsvärdet.

7.5 Region Gävleborg och länets kommuner arbetar för att andelen certifierade ekologiska produkter i den offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till det nationella målet om minst 60 procent av inköpsvärdet.

7.6 Region Gävleborg, Inköp Gävleborg och kommunerna följer upp i vilken utsträckning kravställningarna i den offentliga upphandlingen uppfylls.


Mål 8.
Minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan

Matsvinn och dåligt nyttjade resurser är ett stort globalt problem och Sverige är inget undantag. Det förekommer i hela produktions-, försäljnings- och konsumtionskedjan för livsmedel, men hushållen står för den största delen.

Åtgärder

8.1 Region Gävleborg och kommunerna arbetar för minskat matsvinn i livsmedelshanteringen.

8.2 LRF Gävleborg, Region Gävleborg och kommunerna arbetar för en mer resurseffektiv hantering av livsmedel i hela produktionskedjan.

8.3 MatVärden arbetar med matsvinnsproblematiken i projektet Hållbar mat för framtiden


Mål 9.
Öka möjligheten att göra medvetna val som främjar hälsosamma matvanor

Konsumenter bör ha ett högt förtroende för livsmedel från länet och ges bättre möjligheter att göra medvetna val. Informerade och medvetna val inkluderar val utifrån t.ex. hälsa, klimat, miljö, ursprung och etik. Konsumentmedvetenhet och bra konsumentupplysning är viktig ur ett folkhälsoperspektiv. Hälsofrämjande insatser inom exempelvis skolan stärker förutsättningarna för en positiv utveckling på området.

Åtgärder

9.1 Region Gävleborg verkar för ökad kunskap om måltidens och matens betydelse utifrån ett hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande perspektiv.

9.2 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, LRF Gävleborg och MatVärdens projektverksamhet arbetar för att visa på den regionala matens fördelar.

9.3 LRF Gävleborg erbjuder materialet Bonden i skolan och utgör en resurs till länets skolor.


Mål 10.
Öka fiskproduktionen och möjligheterna till avsättning

I den nationella livsmedelsstrategin beskrivs förutsättningar för att möta ökad efterfrågan på marina livsmedel. Yrkesfisket i Gävleborg och Sverige står dock inför flera utmaningar. Antalet småskaliga kustfiskare minskar stadigt och medelåldern stiger för varje år, rekryteringen är alldeles för låg för att ersätta de som slutar. Ökad förädling av produkterna är en möjlig väg till förbättrad lönsamhet och ökad sysselsättning.

Åtgärder

10.1 Länsstyrelsen Gävleborg och berörda kommuner arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en långsiktig och hållbar fiskerinäring.

10.2 Länsstyrelsen Gävleborg prioriterar stöd till rekrytering och/eller generationsskifte i den mån medel finns.

10.3 Länsstyrelsen Gävleborg bidrar till att en nationell förvaltningsplan för säl och skarv tas fram.

10.4 Högskolan i Gävle och företagare utvecklar alternativa fiskeredskap för att klara angrepp från säl.

10.5 Länets kommuner arbetar för att fångsten lättare kan landas av de småskaliga kustfiskarna.


Mål 11.
Ta tillvara och utveckla den tillväxt potential
som finns i skogens skafferi

Skogens produktion av livsmedel är en outnyttjad resurs i vårt län. Bara några få procent av bären tas till vara och över 90 procent ruttnar bort i skogen. Många krogar efterfrågar produkter förädlade från det skogen ger. Produkterna har dessutom en liten miljöpåverkan samt bidrar till sysselsättning och regional utveckling. I den nationella livsmedelsstrategin påtalas att den tillväxtpotential som finns i marknaden för svenskt vilt bör tas till vara och att möjligheter till avsättning av fällt vilt bör öka.

Åtgärder

11.1 MatVärdens projektverksamhet, markägarorganisationer och företag inom branschen arbetar för att öka tillvaratagandet av livsmedel från skogen och utveckla förädlingen av produkter för såväl inhemsk- som exportmarknad. Även Skogsstyrelsen är en resurs i det här arbetet.

11.2 Jägareförbunden och LRF Gävleborg arbetar för att förbättra förutsättningarna för viltköttet att nå marknaden samt gynna dialogen kring livsmedelsproduktion från skogsmark. Även Skogsstyrelsen är en resurs i det här arbetet.

11.3 Arbetsförmedlingen och Coompanion tillvaratar möjligheter inom gruppen nyanlända för kommersialisering av lokalproducerade livsmedel och skogens produkter. I detta ingår utbildning, lagstiftning och regler för företagande och arbetsgivaransvar. Även Skogsstyrelsen är en resurs i det här arbetet.

11.4 Skogsstyrelsen samverkar med forskning på området och bidrar till utveckling av olika metoder för att tillvarata livsmedel från skogen.