Mål och strategier

Här kan du läsa om nationella och regionala mål och strategier som är kopplade till arbetet med livsmedelsstrategin. Sveriges miljömål; Regional utvecklingsstrategi och Regional energi och klimatstrategi.

Miljömål

I genomförandet av handlingsplanen berörs flera av Sveriges miljömål. För att nå målet Ett rikt odlingslandskap är livskraftigt och hållbart jordbruk helt avgörande. Andra miljömål som omfattas av åtgärderna i handlingsplanen är Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för Gävleborgs arbete inom hållbar regional utveckling. Strategin ska beskriva regionens utvecklingsambitioner och peka på vilka prioriteringar och insatser som ska genomföras i länet i samarbete med andra parter. RUS fungerar som ett paraply över regionala och lokala planer samt program, däribland Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030. De tre hållbarhetsperspektiven; social, miljömässing och ekonomisk hållbarhet, ska integreras i allt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete. Det innebär i såväl analyser, strategier, program som insatser. 16

Regional energi- och klimatstrategi

Syftet med strategin är att ange den strategiska inriktningen för att på regional nivå kunna uppnå de svenska energi- och klimatmålen samt de mål som tagits fram i länet. Strategin ska vara en förankrad och en tydlig vägledning för vad som utgör prioriterade områden för klimat och energiarbetet i länet.