Kunskap och innovation

Mål 12-14. Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom det strategiska området kunskap och innovation är att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Mål 12. Politiker, myndighetspersoner, konsumenter och marknadens aktörer har kunskap om livsmedelsproduktionens betydelse för hållbar tillväxt i Gävleborgs län

För att politiker och myndighetspersoner ska kunna fatta beslut som leder till att målen i Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 uppnås måste de ha god kunskap om de möjligheter som livsmedelskedjan innebär för att skapa arbetstillfällen, nå relevanta miljömål, öka självförsörjningsgraden och höja krisberedskapen inom livsmedelsförsörjningen. Även marknadens aktörer behöver ökad kunskap om hur livsmedelsproduktionen bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Åtgärder

12.1 Kommunerna, LRF Gävleborg och MatVärdens projektverksamhet arrangerar olika informationsaktiviteter med syfte att öka kunskapen om hela livsmedelskedjans betydelse.

12.2 Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg erbjuder information till politiker om Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030.

12.3 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner ansvarar för att berörda tjänstepersoner inom respektive organisation har kännedom om Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030.

12.4 LRF Gävleborg tar tillsammans med länets kommuner ansvar för samverkan mellan olika aktörer så att satsningar på ökad kontakt mellan grundskolan och livsmedelskedjan genomförs.


Mål 13. Region Gävleborg, LRF Gävleborg, länets kommuner och utbildningsanordnare samverkar för förbättrade förutsättningar för yrkesutbildningar från gymnasienivå och vidare inom hela livsmedelskedjan

Möjligheterna att utbilda sig inom livsmedelskedjan behöver förbättras och yrkesutbildningarnas status höjas både för ungdomar och vuxna. Att lyfta möjligheterna i lantbruket och övriga livsmedelskedjan i olika sammanhang är också viktigt för att få fler unga att välja gymnasieprogram inom livsmedelskedjan.

Åtgärder

13.1 LRF Gävleborg bjuder in Region Gävleborg, kommunernas näringslivsavdelningar och exempelvis Arbetsförmedlingen till samtal om kompetensförsörjnings- och arbets-marknadsfrågor för livsmedelskedjan. Mål och aktiviteter för ett gemensamt arbete formuleras.

13.2 Region Gävleborg bereder plats för branschen att informera kring framtida kompetensbehov för arbetsförmedlare samt studie- och yrkesvägledare vid arbetsmarknadsdagar.

13.3 Region Gävleborg och LRF Gävleborg undersöker förutsättningarna att arrangera en branschträff för att arbeta med frågor om kompetensförsörjning.


Mål 14. Aktörerna i livsmedelskedjan etablerar nav där kompetensutveckling sker, nätverk byggs och branschöverskridande samarbeten tar form

Gävleborg ska vara en bra plats för livsmedelsföretagande med företagsfrämjande aktörer som hjälper företagare att starta och utveckla sitt företagande och att ta idéer till marknaden. För livsmedelsföretagen är det viktigt, att utifrån de förutsättningar som finns i länet, utveckla produkter för en marknad som blir allt mer diversifierad. Etablerade nav kopplar ihop aktörerna i livsmedelskedjan, underlättar samverkan och kan med ett helhetsperspektiv driva på utvecklingen i hela livsmedelskedjan på ett kraftfullt sätt.

Åtgärder

14.1 Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, LRF Gävleborg, Lantmännen och Högskolan i Gävle bjuder in till ett samarbete för att effektivisera och förbättra dialogen mellan aktörerna i livsmedelskedjan samt att initiera forskningsområden.

14.2 Länsstyrelsen Gävleborg tar initiativ till ett VD-nätverk för företagen i livsmedelskedjan.

14.3 LRF Gävleborg och MatVärdens projektverksamhet arrangerar aktiviteter och möten med syfte att skapa affärer mellan livsmedelsproducenter, kockar, krögare, grossister och handlare.

14.4 LRF Gävleborg initierar och informerar om utbildningar för att utveckla företagandet och öka samverkan i livsmedelskedjan för att möta framtidens konsument.

14.5 Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg främjar näringslivsutveckling inom livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling genom utvecklingsprojekt och företagsstöd.