Regler och villkor

Mål 1-5.

Den nationella livsmedelsstrategins övergripande mål inom det strategiska området Regler och villkor är att utformningen av dessa ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar.

Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

Mål 1. Jordbruksarealen i länet ska inte minska

För att livsmedelsproduktionen i Sverige ska kunna öka måste det finnas produktiv jordbruksmark. Exploatering av jordbruksmark är ett permanent ingrepp som gör att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden. De främsta orsakerna till exploatering är byggande av bostäder, industrilokaler av olika slag, vägar, järnvägar och täkter.

Åtgärder

1.1 Kommunerna tar stor hänsyn till jordbruksmarken och bevarandet av livskraftig jordbruksproduktion i den fysiska planeringen.

1.2 Om jordbruksmark trots allt exploateras undersöker kommunerna möjlighet till att återuppta produktion på mark som inte är i bruk.

1.3 Region Gävleborg beaktar jordbruksmark och tar hänsyn till handlingsplanens mål vid infrastruktursatsningar i den regionala infrastrukturplanen.

1.4 Kommunerna ger utrymme för vegetabilieproduktion i och i närheten av tätorter på mark som inte redan används för odling.


Mål 2. Vatten som livsmedel och produktionsresurs ska värnas

Vatten är en livsnödvändig resurs som måste skyddas och vårdas, det är vårt viktigaste livsmedel. För att livsmedelsproduktionen i länet ska kunna öka krävs tillgång till rent vatten som är fritt från miljögifter och inte innehålla för höga halter av näringsämnen.

Åtgärder

2.1 Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner fortsätter sitt arbete i enlighet med vattenmyndigheternas åtgärdsprogram samt åtgärdsprogram för Gävleborgs miljömål.

2.2 Länsstyrelsen Gävleborg uppdaterar den regionala vattenförsörjningsplanen så att den omfattar och prioriterar vattenresurser för jordbrukets användning.

2.3 Länsstyrelsen Gävleborg kartlägger befintliga vattendomar och ser över vilka områden som kan komma i konflikt vad gäller vattenförsörjning.


Mål 3. I länets rovdjursförvaltning värnas livsmedelsproducerande tamdjur

Det finns lantbrukare i Sverige som på grund av rovdjursangrepp, eller oro för angrepp, slutat med sin tamdjurshållning. När verksamheter avslutas minskas våra möjligheter till livsmedelsproduktion med djur och arbetet med att hålla jordbruksmarken öppen försvåras.

Åtgärder

3.1 Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter sitt arbete i enlighet med förvaltningsplanen. Tamdjurshållningen i länet ska inte påtagligt försvåras eller fördyras till följd av rovdjursförekomst.

3.2 Berörda myndigheter bidrar till finansiering av rovdjursavvisande stängsel och övrig utrustning.


Mål 4. Tillsynsarbetet ska leda till näringslivsutveckling inom livsmedelskedjan

Företag som arbetar med livsmedel ska följa en mängd olika regler. För lantbruksföretag har antalet lagkrav ökat med 120 procent under perioden 1996 till 2016. 5 Den stora regelbördan kan vara en av orsakerna till att det hos företagare finns en påtaglig rädsla för att göra fel och en önskan om att myndigheter och kommuner ska hjälpa istället för att stjälpa.

Åtgärder

4.1 Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner arbetar kontinuerligt med att genom olika typer av informationsinsatser riktade till lantbruksföretagare underlätta för att göra rätt.

4.2 Kontrollanter och inspektörer som jobbar med livsmedelskedjan på Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner får kontinuerlig kompetensutveckling så att en likvärdig bedömning sker i hela landet.

4.3 Länsstyrelsen Gävleborg fortsätter sitt samverkansarbete med övriga länsstyrelser, Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att lika fall ska bedömas lika inom områdena livsmedel, djurskydd och jordbrukarstöd.


Mål 5. Det ska finnas förutsättningar för att driva företag i hela länet

Livsmedel produceras där mark, vatten och andra grundläggande förutsättningar finns, det vill säga framför allt på landsbygden och längs kusten. Livsmedelsproduktion förutsätter även att någon bor i närheten och gör jobbet. För att människor ska vilja bo på landsbygden krävs tillgång till grundläggande service och infrastruktur. Då kan livsmedel produceras, jobb skapas och tillväxt ske, vilket bidrar till en levande landsbygd.

Åtgärder

5.1 Region Gävleborg ansvarar, inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget, för att insatserna på lokal, regional och nationell nivå samordnas.

5.2 Kommunerna, Region Gävleborg och Trafikverket beaktar livsmedelsproduktion vid planering och underhåll av infrastrukturåtgärder både avseende areella näringar och livsmedelskedjans transporter.

5.3 Länsstyrelsen Gävleborg bevakar och bidrar till att behovet av grundläggande betaltjänster i hela länet tillgodoses.

5.4 Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och övriga aktörer driver utvecklingen av bredbandsutbyggnad i länet.

5.5 Kommunerna fortsätter investera i servicepunkter och uppmuntrar samverkan mellan lokala aktörer.

5.6 Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och länets kommuner tydliggör olika finansieringsmöjligheter för investeringar i service på landsbygden.