Nordanstig

Nordanstigs kommun har gjort en kommunal handlingsplan som antogs av kommunfullmäktige 2022 och utgör en samlad strategi för kommunens arbete med att stärka den lokala matens roll och ställning. Tidigare har de antagit den regionala handlingsplanen men ville fördjupa arbetet och gjorde därför en egen.

Nordanstigs handlingsplan med mål och åtgärder handlar bland annat om att stärka skyddet av kommunens jordbruksmark, att öka andelen svenskt, lokalt och ekologiskt i kostverksamheten och att på olika sätt stötta livsmedelsproducenter i kommunen och i länet. Handlingsplanen sträcker sig fram till år 2030. För att genomföra planens åtgärder arbetar Nordanstigs kommun utifrån årliga aktivitetsplaner med start år 2022.

Vitkålsodling i Nordanstig

Kartläggning och förstudie

Under 2021 gjordes en förstudie och en kartläggning av livsmedel i kommunerna i norra Hälsingland. Där uppstod nya nätverk och idéer hur arbetet med livsmedelsstrategin kan fortlöpa på bästa sätt. Ett nätverk med benämningen Storgruppen har bildats där diskussioner hållits för att tydliggöra de utmaningar som behöver lösas. Läs mer om vad som kom fram i förundersökningen i slutrapporten. Där finns även relevanta dokument så som kartläggning, åtgärdsplaner och plan för samverkan länkat.

Kontakt till ansvarig för livsmedelsstrategin

Anna Hasselgren-Heijbel, Miljö- och klimatstrateg

anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se

0652-362 84