Slutrapport från projektet Tillväxt Grönsaksproduktion

I MatVärdens projekt Tillväxt Grönsaksodling, under ledning av projektledare Britt-Marie Stegs, har det handlat om att skapa tillväxt i branschen och uppmuntra till fler och större odlingar i Gävleborg.

Rapporten, som nu är klar, beskriver nulägesanalys, genomförande och slutsatser av ett tvåårigt projekt som genomförts under 2020–2021. (Vill du ladda ner rapporten så finns en länk i slutet av texten.)

I Gävleborgs län är grönsaksproduktionen så låg att den knappt går att räkna med. Konsekvenserna av detta blir att vi inte har tillgång till
grönsaker vid en livsmedelskris. Om branschen får tillväxt igen skapas nya arbetstillfällen, befintliga jordbrukare kan skapa en kompletterande intäktskälla, mark som inte används för matproduktion idag kan tas i bruk och stadsnära odlingar kan etableras. Projektet Tillväxt Grönsaksodling har fokuserat på att stimulera tillväxten av grönsaks-produktionen med målet att få fram större volymer av lokalt producerade grönsaker och etablering av fler företag i branschen.

Under den tid som projektet fortgått har intresset för nya etableringar av småskalig grönsaksodling och nya modeller för samarbeten ökat på flera platser i länet. En jordbrukare i norra Hälsingland ställer om en del av sin produktion i större skala och investerar i lager och lokaler för packning för att ge kunderna tillgång till grönsaker även på vintern. En grupp av företagare i södra Hälsingland har inlett ett samarbete kring odling och försäljning och en ny entreprenörsutbildning för grönsaksproducenter, Småbruk – Grön entreprenör, har startats i Söderhamn.

Trenden är positiv och projektet ser att efterfrågan är långt mycket större än tillgången. Detta är en stor möjlighet, men det är också viktigt att konstatera behovet av fortsatt stöd till de nya entreprenörerna då branschen i stort sett saknar basfunktioner för marknadsföring och försäljning. Detta behöver byggas upp och ekonomiskt mäktar inte de nystartade grönsaks-producenterna ensamma stå för investeringen av den utvecklingen. Om det ska finnas en långsiktig lokal grönsaksproduktion med kraftigt utökade volymer är projektets bedömning att det krävs stöd och engagemang från både kunder och organisationer i flera år framöver.

Tack! Ett stort tack riktas till alla organisationer och företag som bidragit med
viktig kunskap och öppnat dörrar för nya nätverk och möjligheter inom grönsaksproduktionen och ett särskilt tack till de fyra restaurangerna i Hälsingland, Systrarna Söderström, Järvsöbaden, Orbaden Spa & Resort samt Järvsö Lanthandel,  som utan direkt egen vinning hjälpt till att finansiera projektet tillsammans med Jordbruksverket.

Samarbetspartners:

LRF Gävleborg
Länsstyrelsen Gävleborg
Grönsaksföretagare i Gävleborg
Kostcheferna från de offentliga köken, samtliga kommuner i länet
Näringslivsenheten i Hudiksvall (HNA)

Ladda ner hela rapporten som pdf på länken nedan:

Projektrapport Tillväxt Grönsaksodling (pdf 2,93 MB)